Logo
SOUTHERN PETROLEUM CONTRUCTION COMPANY
Đăng ký thành viên
Với một tài khoản tại alpha ecc, có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng của alpha ecc. Tuy nhiên phải có sự cấp phép của quản trị
Thông tin đăng nhập (* Bạn phải có địa chỉ email của công ty Alpha Ecc hoặc APEM)
User ID and Email * @
Mật khẩu*
Nhập lại mật khẩu*
Mật khẩu tối thiểu phải 7 ký tự
Thông tin cá nhân
Họ tên * Giới tính*
Ngày sinh (dd/MM/yyyy) * Nơi sinh
Thẻ CMND/Passport
CMND Số *
Ngày cấp (dd/MM/yyyy)* Nơi cấp *
Bằng cấp
Trình độ* Chuyên môn*
Thông tin liên hệ
Quốc tịch
Hộ khẩu *
Địa chỉ thường trú *
Điện thoại di động Điện thoại nhà
Thông tin công tác
Ngày vào làm (dd/MM/yyyy) *
Bộ phận* Chức vụ*